Škola Na Pohodu

+420 722 469 887 info@skolanapohodu.cz

Jak tedy vypadá den u nás?

Ranní kruh

Ranní kruh

Den začíná přivítáním se a sdělením si pocitů a zážitků, což dává učiteli možnost připravit se na vhodný způsob komunikace. Děti se dozví téma dne, mohou se k němu vyjádřit a zamyslet se nad ním. Učí se tak formulovat své myšlenky, diskutovat s ostatními a také jim naslouchat. Součástí kruhu mohou být i aktivity týkající se denního tématu, např. v podobě procvičení si naposledy probíraného učiva nebo naopak k uvedení učiva nového.

Bloková výuka

Bloková výuka

Osvědčila se nám práce v blocích, kdy se prodlouží doba vyučovací hodiny (na 60 – 90 min.). Žáci mají dostatek prostoru věnovat se dané problematice včetně uvedení do tématu a závěrečnému shrnutí. Díky maximálnímu využití mezipředmětových vztahů tak vznikají bloky, kdy spojujeme např. český jazyk s prvoukou a jiné předměty dle potřeby a daného tématu. Tím se žáci učí v souvislostech.

Hlavním aspektem je práce na společném zadání, přičemž děti mohou pracovat jak samostatně, tak v různě velkých skupinách. Tento typ práce vede děti ke spolupráci, svobodnému rozhodování a zároveň k samostatnosti a zodpovědnosti za plnění úkolu.

Závěrečný kruh

Závěrečný kruh

Žáci zde mají možnost zhodnotit průběh dne, vyučování, své práce a práce s ostatními. Mohou se vyjádřit k tomu, co se jim dařilo nebo co se naučili nového, komu chtějí poděkovat, případně zda někomu pomohli. Popř. mohou vyslovit přání, co by se ještě chtěli dozvědět a naučit. Tato fáze učí děti sebehodnocení a odhadu vlastního pokroku.


Časová organizace dne

Časová organizace dne

Ranní dohled: 7:00 - 8:30
Dopolední výuka: 8:30 - 11:50
Přestávka na oběd: 11:50 - 12:45
5. hodina: 12:45 - 13:30
6. hodina: 13:30 - 14:15
Odpolední družina: 11:50 - 16:00
Odpolední dohled: do 17:00

Stěžejní myšlenkou výuky je maximální využití mezipředmětových vztahů. Prací ve skupinách rozvíjíme sociální dovednosti jako komunikaci, vzájemný respekt a snahu o konstruktivní řešení konfliktů. K tomu jsou nám pomocnou metodou principy profesora Hejného používané nejen v matematice, ale i v ostatních předmětech.
Život ale neprobíhá jen v prostorách školy. Chceme dětem poskytnout přímý kontakt s okolím a přírodou a podpořit tak vztah k občanství a ekologickému smýšlení. Snažíme se tedy, aby výuka byla oživena pobytem v přírodě, na různých exkurzích do přírodně-vědeckých institucí či okolních firem a podniků.